หมวดหมู่

การสำรวจระยะไกล Remote sensing

การสำรวจระยะไกล ค อการได มาซ งข อม ลเก ยวก บว ตถ หร อปรากฏการณ โดยไม ต องส มผ สทางกายภาพก บว ตถ ด งน นจ งตรงก นข ามก บการส งเกตในสถานท คำน ใช โดยเฉพาะ ...


การดึงข้อมูลเชิงลึกด้านคุณภาพอากาศด้วยการสำรวจ ...

การจร งจ งก บการเล นเกมสามารถส งเสร มให น กวางผ งเม อง ผ กำหนดนโยบาย และผ นำช มชนสร างถนนท เน นผ คนให ด ข นได อย างไร: เรากำล งประสบป ญหาอย างหน กในการ ...


บทความฟิสิกส์

14/8/2020· การใช้ลูกตุ้มชนิดบิด (torsion pendulum) ในการช่วยหาโมเมนต์ความเฉื่อย (moment of inertia) 25012021 อ่าน 1,506. รังสีคอสมิกกับการเปลี่ยนแปลงความสูงของเทือก ...


หน่วยการเรียนรู้ 8 เทคโนโลยีอวกาศ โลก ดาราศาสตร์ และ ...

กำล งจะม ภารก จท ห าในป ค.ศ. 2009 เป นภารก จส ดท าย ภารก จท 1 ค อการซ อมแซมป ญหาด านภาพในป ค.ศ. 1993 ภารก จท 2 ค อการต ดต งเคร องม อสองช นใหม ในป ค.ศ. 1997 ภารก จท 3 แบ งเป ...


ประเทศสเปน วิกิพีเดีย

ประเทศสเปนม เน อท 505,955 ตารางก โลเมตร (194,884 ตารางไมล ) ม ขนาดใหญ ท ส ดเป นอ นด บท 51 ของโลก (รองจากประเทศไทย) ม ขนาดพอ ๆ ก บประเทศเต ร กเมน สถาน และค อนข างจะใ ...


TNRR : Thai National Research ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย

ระบบคล งข อม ลงานว จ ยไทยโดยคณะทำงานเพ อพ ฒนาและบ รณาการระบบข อม ลว จ ยของประเทศ พ.ศ. 2554 อ นประกอบด วย วช. สำน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต สกว. ...


หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ | sutthichok1997

ระบบการขนส งอวกาศเป นโครงการท ถ กออกแบบให สามารถนำช นส วนบางส วนท ใช ไปแล วกล บมาใช ใหม อ กเพ อเป นการประหย ดและม ประส ทธ ภาพมากท ส ด ประกอบด วย 3 ส วน ...


Remote Sensing (รีโมทเซนซิ่ง): ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล

ข อม ลจากการร บร จากระยะไกล (Remote Sensing data) ข อม ลจากการร บร จากระยะไกลถ กปร บเปล ยนให เป นข อสนเทศท จะเป นประโยชน แสดงโดยส งเขปด งร ปท 1 ข นแรกระบบการร บร ...


ระบุคู่แฝดของดาวมวลปานกลาง ดาราศาสตร์อวกาศ 2021

ท มน กดาราศาสตร นานาชาต ท ใช กล องโทรทรรศน ซ บาร และนำโดยน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาของ SOKENDAI (Graduate University of Advanced Studies ประเทศญ ป น) ได ค นพบสหายท หม นวนดาวฤกษ "กลางมวล ...


เครื่องมือของนักปีนเขา 2021

ดาวเท ยมช วยให น กว ทยาศาสตร ว ดการเปล ยนแปลงของระด บน ำทะเล น กอ ต น ยมว ทยาศ กษาภ ม อากาศซ งเป นสภาพอากาศเม อเฉล ยในระยะยาว น กป นเขาทำงานในท งนาท ซ ...


เฮลิออส (ยานอวกาศ)

HeliosAและ HeliosB (หร อท ร จ กในช อ Helios 1และ Helios 2 ) เป นโพรบค หน งท ถ กปล อยส วงโคจรแบบเฮล โอเซนทร คเพ อศ กษากระบวนการส ร ยะ ในฐานะท เป น บร ษ ท ร วมท นของเยอรมน ตะว น ...