ME2-O2-Ф20 เซ็นเซอร์ออกซิเจนเคมีไฟฟ้า

ฝากคำถาม

คุณสามารถฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะส่งอีเมลถึงคุณทันที

  • *การบริโภคต่ำ
  • *ความแม่นยำสูง
  • *ความไวแสงสูง
  • *ช่วงเชิงเส้นกว้าง
  • * ความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่ดี
  • * ทำซ้ำได้ดีเยี่ยมและมีเสถียรภาพ

เซนเซอร์ออกซิเจนและก๊าซพิษ